شناسنامه

ردیف عنوان نوع پروژه نوع گزارش تاریخ ارائه گزارش
۱ مدل‌های متفاوت کنترل دسترسی در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۳
۲ احراز هویت در پردازش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲
۳ شبکه‌های خصوصی مجازی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲
۴ نظارت به عنوان سرویس در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲
۵ شبکه‌های بات در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲
۶ چالش‌های امنیتی در رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲
۷ توسعه استانداردهای سیستم مدیریت امنیت اطلاعات به درون رایانش ابری پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۲
۸ کنترل دسترسی در رایانش ابری پژوهشی ۱۳۹۲