شناسنامه

ردیف عنوان نوع پروژه نوع گزارش تاریخ ارائه گزارش
۱۱ مروری بر کرم‌ها و تشخیص آنها پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱
۱۲ یا Polymorphicکرم‌های چندریختی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱
۱۳ بدافزارها یا Malwares پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱
۱۴ آشنایی با Hoax پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱
۱۵ مبانی امنیت اطلاعات درپشتی (Backdoor) پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱
۱۶ تشخیص سناریوی حمله و زبان‌های حمله پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰
۱۷ انتخاب مشخصه برای سیستمهای تشخیص نفوذ پژوهشی پژوهشی
۱۸ مدیریت حادثه پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰
۱۹ تحقیقات جرائم رایانه ای پژوهشی پژوهشی
۲۰ استراتژی‌های حمله مبتنی بر ریسک برای شبکه‌های سیار AD-HOC تحت چارچوب مدلسازی حمله احتمالی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰

صفحه‌ها