فورنسیک

فورنسیک

سیستم‌های تشخیص و پیشگیری از نفوذ

چگونگی بررسی و تحلیل شواهد و مدارک دیجیتال مرتبط با وقوع جرایم از اهداف فورنزیک دیجیتال است. رویدادهای چند دهه اخیر نشان داده است که مجرمین بطور روزافزون به استفاده از فناوری‌های روز به ویژه فناوری اطلاعات برای پیش‌برد اهداف مجرمانه و جلوگیری از شناسایی و دستگیری خود گرایش یافته‌اند. این امر ضرورت هرچه بیشتر توسعه و آموزش نیروی انسانی کارآمد برای تحلیل شواهد و مدارک صحنه جرم دیجیتال را طلب می‌کند. به علاوه پیشرفت روزافزون فناوری اطلاعات و تغییرات روزانه که بدلیل سرعت بالای توسعه فناوری‌های جدید بوجود می‌آیند، بر این امر دلالت دارد که نیروی انسانی متخصص و روزآمد یک نیاز اجتناب ناپذیر است.
معمولا بدلیل تنوع و جزئیات فنی پیچیده و گسترده که جرم سایبری در بستر آن واقع می‌شود، رسیدگی به چنین جرائمی نیز مستلزم در اختیار داشتن یک تیم توانمند با تخصص‌های گوناگون است. فناوری‌های سخت افزاری و نرم‌افزاری مختلف امکان تکیه بر فرد را در بازپرسی جرائم سایبری بطور موثر کاهش می‌دهند و بکارگیری افراد با تخصص‌های مختلف در یک تیم کارایی آن را در کشف جرائمی از این دست بهبود عمده می‌بخشد.