Honeypot

Honeypot

هانی پات یک تله در دنیای امنیت سایبری است که برای شناسایی و انحراف حملات مورد استفاده می‌باشد. همانند یک تله واقعی،‌هانی پات سیستم‌ها و شبکه‌های کامپیوتری را مشابه سازی می‌نماید، بطوریکه برای مهاجم امکان تشخیص آنها از یک سیستم/شبکه واقعی امکان پذیر نیست. از آنجا که‌هانی پات‌ها به شدت تحت نظارت هستند و بطور پیش فرض کاربران واقعی نباید به سراغ آنها بروند، از این رو، این ابزارها امکان تولید هشدارهایی با درجه اطمینان بالا در سازمان‌ها پدید می‌آورند.