تست نفوذ

تست نفوذ

آزمون مورد نظر با مراحل کلی زیر و مطابق با پیشنهاد ارسالی انجام می‌شود:
شناخت: در این فاز عمده فعالیت‌های لازم برای شناخت محیط، اهداف، نیازمندی‌های امنیتی و میزان تلاش لازم برای ارزیابی برنامه‌ی کاربردی تعیین می‌گردد.
شناسایی آسیب‌پذیری‌ها: در این فاز آسیب‌پذیری‌های امنیتی شناسایی و گزارش می‌شوند.
آزمون نفوذ: در این فاز تلاش برای نفوذ به سطوح مختلف با استفاده از آسیب‌پذیری‌های کشف شده صورت می‌پذیرد، بدیهی است برخی از سناریوهای نفوذ در این مرحله اجرا و به کارفرما ارائه خواهد شد.

با توجه به مراحل عنوان شده در فوق، به طور کلی مراحل ارزیابی امنیتی و آزمون نفوذ در زمان اجرا آزمون به شرح زیر می‌باشد:

 •  شناخت وبررسی هدف اصلی و استخراج کلیه اطلاعات مرتبط.
 •  شناسایی جزئی هدف و نشانه گذاری نقاط مستعد آسیب‌پذیری.
 •  تهیه اطلاعات خام و قابل استفاده به عنوان اطلاعات ورودی در فاز شناسایی آسیب‌پذیری‌ها ( از قبیل IP و سرویس‌های مورد استفاده، وضعیت سرور میزبان، آدرس‌های شبکه‌ای و غیره).
 •  پویش آسیب پذیری‌ها با استفاده از ابزارها و تحلیل آن به صورت دستی و جزء به جزء.
 •  پویش جزئی آسیب پذیری‌های به صورت دستی با هدف بالا بردن دقت روش‌های اتوماتیک
 •  بررسی آسیب پذیری‌های سازمان با استفاده از کدهای مخرب منتشر نشده و زیرزمینی.
 •  صحت سنجی آسیب پذیری‌های شناسایی شده و ارزش گذاری هر یک بر اساس استاندارهای معتبر.
 •  ارئه راهکارهای کلی در زمان تدوین گزارش شناسایی آسیب پذیری‌ها
 •  ارائه یک سری راهکارهای کلی در زمان تحلیل آسیب پذیری‌ها به عنوان راهکارهای جلوگیری یا کاهش مخاطرات.
 •  بررسی امکان شناسایی آسیب پذیری‌های سلسله مراتبی و ترکیبی.
 •  تدوین سناریوهای نفوذ و ارائه شواهد اجرا و موفقیت تیم آزمون.
 •  اجرای سناریوهای نفوذ ترکیبی و چند مرحله با هدف نیل به کسب حداکثر دسترسی.
 •  تحلیل مکانیزم‌های دفاعی جلوگیری از نفوذگران و استفاده از روش‌های درهم سازی و فریب با هدف اجرای روش‌های خرابکارانه و ارائه ادله نفوذ پذیری سیستم.
 •  کشف درب‌های پشتی و رده‌پاهای نفوذ‌گران با هدف بررسی امکان استفاده ونفوذ به سیستم.