خدمات امنیت مقرب

خدمات امنیت مقرب

اولین مرکز ارائه خدمات امنیتی مدیریت شده در ایران

مرکز اطلاعات و پورتال خدمات امنیت مقرب یک مرکز و شبکه تخصصی فعال در حوزه افتا است. اهداف اصلی مقرب ارتقاء سطح عمومی امنیت اطلاعات و ارتباطات، ارتقاء دانش فنی کارشناسان و تحقیق و پژوهش در حوزه افتا میباشد. دامنه فعالیت مرکز شامل: مشاوره، طراحی، پیادهسازی و ارائه خدمات افتا خواهد بود. برای تحقق این امر مجموعهای از تخصصها و تجارب علمی و عملی در قالب این مرکز تجمیع و برای عرضه به عموم ساماندهی می‌شود.

ارتباط با ما