آسیب‌پذیری‌ها

شناسنامه: آسیب‌پذیری‌ها
عنوان: آسیب‌پذیری‌ها شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۱
نام پروژه: آسیب‌پذیری‌ها نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۱/۱۳۹۰ تاریخ پایان: ۰۶/۲۱/۱۳۹۰
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: