معرفی و بررسی مقایسه ای سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان

شناسنامه: معرفی و بررسی مقایسه ای سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان
عنوان: معرفی و بررسی مقایسه ای سیستم‌های تشخیص نفوذ مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: معرفی و بررسی مقایسه ای سیستم های تشخیص نفوذ مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱ تاریخ پایان: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: