نظارت به عنوان سرویس در رایانش ابری

شناسنامه: نظارت به عنوان سرویس در رایانش ابری
عنوان: نظارت به عنوان سرویس در رایانش ابری شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۲
نام پروژه: نظارت به عنوان سرویس در رایانش ابری نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱ تاریخ پایان: ۰۶/۲۲/۱۳۹۱
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: