کلان داده و بررسی جنبه‌های امنیتی آن

شناسنامه: کلان داده و بررسی جنبه‌های امنیتی آن
عنوان: کلان داده و بررسی جنبه‌های امنیتی آن شماره نسخه: ۱
کد: نوع گزارش: پژوهشی تاریخ ارائه گزارش: ۱۳۹۳
نام پروژه: کلان داده و بررسی جنبه های امنیتی آن نوع پروژه: پژوهشی
تاریخ شروع: ۰۶/۲۱/۱۳۹۲ تاریخ پایان: ۰۶/۲۱/۱۳۹۲
نام و نشانی:
ملاحظات:
چکیده:
کلمات کلیدی:
وضعیت گزارش: زبان گزارش: فارسي
وضعیت دسترسی: تعداد صفحات: