شناسنامه

ردیف عنوان نوع پروژه نوع گزارش تاریخ ارائه گزارش قیمت گزارش کامل
۲۱ بدافزارها یا Malwares پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۲۲ آشنایی با Hoax پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۲۳ مبانی امنیت اطلاعات درپشتی (Backdoor) پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۲۴ تشخیص سناریوی حمله و زبان‌های حمله پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰ ریال۵۰,۰۰۰
۲۵ انتخاب مشخصه برای سیستمهای تشخیص نفوذ پژوهشی پژوهشی ریال۱۰۰,۰۰۰
۲۶ مدیریت حادثه پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰ ریال۰
۲۷ تحقیقات جرائم رایانه ای پژوهشی پژوهشی ریال۵۰,۰۰۰
۲۸ استراتژی‌های حمله مبتنی بر ریسک برای شبکه‌های سیار AD-HOC تحت چارچوب مدلسازی حمله احتمالی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰ ریال۵۰,۰۰۰
۲۹ همبستگی سنجی و پیش بینی حملات با استفاده از گراف حملات پژوهشی پژوهشی ریال۵۰,۰۰۰
۳۰ بررسی و تحلیل استراتژی مهاجم در سیستم‌های تشخیص نفوذ پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۰ ریال۵۰,۰۰۰

صفحه‌ها