شناسنامه

ردیف عنوان نوع پروژه نوع گزارش تاریخ ارائه گزارش قیمت گزارش کامل
۳۱ راهنمای آموزش و نصبsnort پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰
۳۲ مدیریت اطلاعات و حوادث امنیتی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۰
۳۳ طبقه بندی الگوی طراحی امنیت بر پایه دسته بندی حملات پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰
۳۴ دسته بندی حملات کامپیوتری و شبکه پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰
۳۵ بکارگیری گراف حمله برای بهبود سیستم‌های پاسخ به نفوذ در شبکه‌های کامپیوتری پژوهشی پژوهشی ۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۳۶ C4ISR براساس معماری OSSIMپیاده سازی پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰
۳۷ معماری مرکز عملیات امنیت براساس معماری C4ISR پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۳۸ و دسته بندی حملات بر اساس آنها Snort‌هایRuleساختار پژوهشی پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۵۰,۰۰۰
۳۹ رسیدگی به حوادث امنیتی کامپیوتری پژوهشی ۱۳۹۱ ریال۱۰۰,۰۰۰

صفحه‌ها